Citychef Svend-Erik 61 47 44 01 info@voreskalundborg.dk

Vedtægter

 

Uddrag af foreningens love 26. sep. 2012

§ 1. Foreningens navn

er VoresKalundborg. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune.

§ 2

Foreningens formål er:

1. at udvikle og markedsføre Kalundborg som en aktiv og attraktiv handelsby og at

fremme aktiviteter og initiativer til fordel for samme,

2. at markere medlemmernes fælles interes-ser og synspunkter over for befolkningen, offentlige myndigheder m.v., både i den offentlige debat og som en aktiv forhand-lingspartner, der på medlemmernes vegne varetager disses fælles anliggender,

3. at fremme forståelsen og samarbejdet mellem de erhvervsdrivende i Kalundborg samt at udvikle og koordinere samarbejdet med andre erhvervsfremmende initiativer,

4. at administrere legater og understøtte unge indenfor foreningens interesseområde til opnåelse af bedst mulig uddannelse.

§ 3. Foreningens medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver erhvervsdrivende i Kalundborg- området.

Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at træffe afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab.

Udmeldelse af foreningen finder sted med mindst 14 dages skriftligt varsel til udgan-gen af et regnskabsår.

Såfremt et medlem ophører med at drive forretning i Kalundborg-området, ophører medlemskabet dog samtidig hermed. Eventuelt indbetalt kontingent for resteren-de periode, refunderes som udgangspunkt ikke. En erhverver af den udtrædendes for-retning kan dog på begæring indtræde i medlemskabet.

§ 4

Hvert medlem betaler et kontingent til fore-ningen. Kontingentets størrelse fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen efter de i §5 anførte retningslinjer.

Kontingentet betales efter bestyrelsens nærmere beslutning hver måned, hvert kvartal, hvert halvår eller hvert år. Betalingen finder sted direkte til foreningens penge-institut.

§ 5 Kontingent

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsam-ling.

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

§ 6 Såfremt kontingent ikke er indbetalt senest 30 dage efter forfaldstidspunkt, er bestyrel-sen berettiget til at ekskludere vedkommen-de af foreningen. Det ekskluderede medlem er dog pligtigt til at betale kontingent frem til det tidspunkt, hvortil medlemskabet tidligst kunne have været opsagt.